114.011 => 250

PASSENGER CAR, SEDAN 114.011 = 114.611 IDENTICAL
M: 130.923
GM: 716.002717.000
GA: 722.104722.204
LG: 760.101765.700