114.060 => 280

PASSENGER CAR,SEDAN 114.060 = 114.660 IDENTICAL
M: 110.921
GM: 716.001717.000
GA: 722.102722.202
LG: 760.101765.700